خانه / پیام نور

پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور روکوان – ریسانی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور روکوان – ریسانی دانشگاه پیام نور روکوان – ریسانی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور روکوان – ریسانی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بی‌نهر علیا – پشت‌تپه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بی‌نهر علیا – پشت‌تپه دانشگاه پیام نور بی‌نهر علیا – پشت‌تپه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بی‌نهر علیا – پشت‌تپه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چوگل‌آباد – حوض سیدمراد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چوگل‌آباد – حوض سیدمراد دانشگاه پیام نور چوگل‌آباد – حوض سیدمراد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چوگل‌آباد – حوض سیدمراد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سنندج – سواریان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سنندج – سواریان دانشگاه پیام نور سنندج – سواریان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سنندج – سواریان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نشکاش – نیزل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نشکاش – نیزل دانشگاه پیام نور نشکاش – نیزل یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نشکاش – نیزل در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برده‌رش کوچک – بلچه‌سور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برده‌رش کوچک – بلچه‌سور دانشگاه پیام نور برده‌رش کوچک – بلچه‌سور یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور برده‌رش کوچک – بلچه‌سور در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بای تمر – برمه تپه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بای تمر – برمه تپه دانشگاه پیام نور بای تمر – برمه تپه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بای تمر – برمه تپه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیساران – پایگلان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیساران – پایگلان دانشگاه پیام نور بیساران – پایگلان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بیساران – پایگلان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور که کوسان – کیله کبود

ثبت نام بدون کنکور پیام نور که کوسان – کیله کبود دانشگاه پیام نور که کوسان – کیله کبود  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور که کوسان – کیله کبود  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میمون‌آباد – ناوگران

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میمون‌آباد – ناوگران دانشگاه پیام نور میمون‌آباد – ناوگران یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور میمون‌آباد – ناوگران در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گویزله – ماسی در

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گویزله – ماسی در دانشگاه پیام نور گویزله – ماسی در یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گویزله – ماسی در در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گله سوره – گوئیل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گله سوره – گوئیل دانشگاه پیام نور گله سوره – گوئیل  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گله سوره – گوئیل  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی پری – کانی پزمکه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی پری – کانی پزمکه دانشگاه پیام نور کانی پری – کانی پزمکه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کانی پری – کانی پزمکه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور آلوت – آلی مکان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور آلوت – آلی مکان دانشگاه پیام نور آلوت – آلی مکان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور آلوت – آلی مکان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور طالارپشت – قجرتپه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور طالارپشت – قجرتپه دانشگاه پیام نور طالارپشت – قجرتپه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور طالارپشت – قجرتپه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور صلاح‌الدین‌کلا – عالی‌دره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور صلاح‌الدین‌کلا – عالی‌دره دانشگاه پیام نور صلاح‌الدین‌کلا – عالی‌دره  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور صلاح‌الدین‌کلا – عالی‌دره  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چیلک علیا – حمزه‌ده سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چیلک علیا – حمزه‌ده سفلی دانشگاه پیام نور چیلک علیا – حمزه‌ده سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چیلک علیا – حمزه‌ده سفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور افراده – الیکا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور افراده – الیکا دانشگاه پیام نور افراده – الیکا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور افراده – الیکا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور استخرپشت – اسکاردین

ثبت نام بدون کنکور پیام نور استخرپشت – اسکاردین دانشگاه پیام نور استخرپشت – اسکاردین  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور استخرپشت – اسکاردین  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کهلوکاج – گالش‌پل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کهلوکاج – گالش‌پل دانشگاه پیام نور کهلوکاج – گالش‌پل  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کهلوکاج – گالش‌پل  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »