خانه / پیام نور

پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   

ثبت نام پیام نور واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام بدون کنکور واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو   

ثبت نام پیام نور واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو ثبت نام بدون کنکور واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیراقوم – پیرالقیر   

ثبت نام پیام نور واحد پیراقوم – پیرالقیر ثبت نام بدون کنکور واحد پیراقوم – پیرالقیر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیراقوم – پیرالقیر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زیوه قوره – سالوس

ثبت نام پیام نور واحد زیوه قوره – سالوس ثبت نام بدون کنکور واحد زیوه قوره – سالوس دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زیوه قوره – سالوس دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اشکوتان – اشی گلان

ثبت نام پیام نور واحد اشکوتان – اشی گلان ثبت نام بدون کنکور واحد اشکوتان – اشی گلان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اشکوتان – اشی گلان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سنجیلیک – سودین آباد

ثبت نام پیام نور واحد سنجیلیک – سودین آباد ثبت نام بدون کنکور واحد سنجیلیک – سودین آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سنجیلیک – سودین آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد انگمان – انگنه

ثبت نام پیام نور واحد انگمان – انگنه ثبت نام بدون کنکور واحد انگمان – انگنه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد انگمان – انگنه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سالارآباد – سرمه لو

ثبت نام پیام نور واحد سالارآباد – سرمه لو ثبت نام بدون کنکور واحد سالارآباد – سرمه لو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سالارآباد – سرمه لو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آلماچوان – آهق  

ثبت نام پیام نور واحد آلماچوان – آهق ثبت نام بدون کنکور واحد آلماچوان – آهق  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آلماچوان – آهق  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد رودقات – زیناب

ثبت نام پیام نور واحد رودقات – زیناب ثبت نام بدون کنکور واحد رودقات – زیناب دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رودقات – زیناب دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اله حق – امام چای

ثبت نام پیام نور واحد اله حق – امام چای ثبت نام بدون کنکور واحد اله حق – امام چای دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اله حق – امام چای دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایچی درق – ایری بوجاق

ثبت نام پیام نور واحد ایچی درق – ایری بوجاق ثبت نام بدون کنکور واحد ایچی درق – ایری بوجاق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایچی درق – ایری بوجاق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد باروت آغاجی – بابونه

ثبت نام پیام نور واحد باروت آغاجی – بابونه ثبت نام بدون کنکور واحد باروت آغاجی – بابونه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باروت آغاجی – بابونه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شاهمار – طالب گلی

ثبت نام پیام نور واحد شاهمار – طالب گلی ثبت نام بدون کنکور واحد شاهمار – طالب گلی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شاهمار – طالب گلی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نوشهر – نوساله

ثبت نام پیام نور واحد نوشهر – نوساله ثبت نام بدون کنکور واحد نوشهر – نوساله دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نوشهر – نوساله دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جانبهان – جداقیه

ثبت نام پیام نور واحد جانبهان – جداقیه ثبت نام بدون کنکور واحد جانبهان – جداقیه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جانبهان – جداقیه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سامبران – سراجلو

ثبت نام پیام نور واحد سامبران – سراجلو ثبت نام بدون کنکور واحد سامبران – سراجلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سامبران – سراجلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ابللو – ارمک

ثبت نام پیام نور واحد ابللو – ارمک ثبت نام بدون کنکور واحد ابللو – ارمک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ابللو – ارمک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مرند – ملکان

ثبت نام پیام نور واحد مرند – ملکان ثبت نام بدون کنکور واحد مرند – ملکان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مرند – ملکان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی اخلاق پزشكی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی اخلاق پزشكی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی اخلاق پزشكی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی اخلاق پزشكی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »