خانه / علمی کاربردی (صفحه 5)

علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد باغچه چیق – بناماران

رشته های علمی کاربردی واحد باغچه چیق – بناماران رشته های علمی کاربردی واحد باغچه چیق – بناماران   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد باغچه چیق – بناماران   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باغچه چیق – بناماران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باغچه چیق – بناماران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باغچه چیق – بناماران: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باغچه چیق – بنامارانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق بخشعلی – قشلاق بریان

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق بخشعلی – قشلاق بریان رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق بخشعلی – قشلاق بریان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قشلاق بخشعلی – قشلاق بریان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق بخشعلی – قشلاق بریان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق بخشعلی – قشلاق بریان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق بخشعلی – قشلاق بریان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق بخشعلی – قشلاق بریانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شوردرق علیا – شوردرق سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد شوردرق علیا – شوردرق سفلی رشته های علمی کاربردی واحد شوردرق علیا – شوردرق سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شوردرق علیا – شوردرق سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شوردرق علیا – شوردرق سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شوردرق علیا – شوردرق سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شوردرق علیا – شوردرق سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شوردرق علیا – شوردرق سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌کند لقمان‌آباد – تیغیه

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌کند لقمان‌آباد – تیغیه رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌کند لقمان‌آباد – تیغیه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تازه‌کند لقمان‌آباد – تیغیه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌کند لقمان‌آباد – تیغیه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌کند لقمان‌آباد – تیغیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌کند لقمان‌آباد – تیغیه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌کند لقمان‌آباد – تیغیهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

رشته های علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو رشته های علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلوتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر

رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پیراقوم – پیرالقیر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پیراقوم ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس

رشته های علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس رشته های علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زیوه قوره – سالوس  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان

رشته های علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان رشته های علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اشکوتان – اشی گلان  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد

رشته های علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد رشته های علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سنجیلیک – سودین آباد  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه

رشته های علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه رشته های علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد انگمان – انگنه  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد انگمان ...

بیشتر بخوانید »