خانه / علمی کاربردی (صفحه 4)

علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لله‌مرز – لمرد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لله‌مرز – لمرد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لله‌مرز – لمرد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لله‌مرز – لمردتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نارنج‌لو – ناریوران شرقی

رشته های علمی کاربردی واحد نارنج‌لو – ناریوران شرقی رشته های علمی کاربردی واحد نارنج‌لو – ناریوران شرقی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نارنج‌لو – ناریوران شرقی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نارنج‌لو – ناریوران شرقی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نارنج‌لو – ناریوران شرقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نارنج‌لو – ناریوران شرقی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نارنج‌لو – ناریوران شرقیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد علی‌زرنو – علی‌ماندگار

رشته های علمی کاربردی واحد علی‌زرنو – علی‌ماندگار رشته های علمی کاربردی واحد علی‌زرنو – علی‌ماندگار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد علی‌زرنو – علی‌ماندگار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد علی‌زرنو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌زرنو – علی‌ماندگار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌زرنو – علی‌ماندگار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌زرنو – علی‌ماندگار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌زرنو – علی‌ماندگارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد درونکلاغربی – درویش‌خاک بالا

رشته های علمی کاربردی واحد درونکلاغربی – درویش‌خاک بالا رشته های علمی کاربردی واحد درونکلاغربی – درویش‌خاک بالا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد درونکلاغربی – درویش‌خاک بالا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد درونکلاغربی – درویش‌خاک بالا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد درونکلاغربی – درویش‌خاک بالا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد درونکلاغربی – درویش‌خاک بالا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد درونکلاغربی – درویش‌خاک بالاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پازمین – پاری‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد پازمین – پاری‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد پازمین – پاری‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پازمین – پاری‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پازمین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پازمین – پاری‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پازمین – پاری‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پازمین – پاری‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پازمین – پاری‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قره‌لر – قزل قیه

رشته های علمی کاربردی واحد قره‌لر – قزل قیه رشته های علمی کاربردی واحد قره‌لر – قزل قیه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قره‌لر – قزل قیه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌لر – قزل قیه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌لر – قزل قیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌لر – قزل قیه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌لر – قزل قیهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خانی‌بیک – دنگیزک

رشته های علمی کاربردی واحد خانی‌بیک – دنگیزک رشته های علمی کاربردی واحد خانی‌بیک – دنگیزک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خانی‌بیک – دنگیزک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد خانی‌بیک ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خانی‌بیک – دنگیزک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خانی‌بیک – دنگیزک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خانی‌بیک – دنگیزک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خانی‌بیک – دنگیزکتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تکیه ارموت – تکیه جوستان

رشته های علمی کاربردی واحد تکیه ارموت – تکیه جوستان رشته های علمی کاربردی واحد تکیه ارموت – تکیه جوستان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تکیه ارموت – تکیه جوستان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تکیه ارموت – تکیه جوستان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تکیه ارموت – تکیه جوستان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تکیه ارموت – تکیه جوستان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تکیه ارموت – تکیه جوستانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق حاج امیرفرمان – قشلاق جلیلو

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق حاج امیرفرمان – قشلاق جلیلو رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق حاج امیرفرمان – قشلاق جلیلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قشلاق حاج امیرفرمان – قشلاق جلیلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق حاج امیرفرمان – قشلاق جلیلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق حاج امیرفرمان – قشلاق جلیلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق حاج امیرفرمان – قشلاق جلیلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق حاج امیرفرمان – قشلاق جلیلوتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کزج – کلستان سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد کزج – کلستان سفلی رشته های علمی کاربردی واحد کزج – کلستان سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کزج – کلستان سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کزج – کلستان سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کزج – کلستان سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کزج – کلستان سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کزج – کلستان سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گلی‌جان – گلین قشلاقی

رشته های علمی کاربردی واحد گلی‌جان – گلین قشلاقی رشته های علمی کاربردی واحد گلی‌جان – گلین قشلاقی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گلی‌جان – گلین قشلاقی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گلی‌جان – گلین قشلاقی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گلی‌جان – گلین قشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گلی‌جان – گلین قشلاقی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گلی‌جان – گلین قشلاقیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »