خانه / علمی کاربردی (صفحه 3)

علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا

رشته های علمی کاربردی واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا رشته های علمی کاربردی واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سوادرودبار ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سوادرودبار – سوخته‌سراتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کلمهر – کلیج‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کلمهر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کلمهر – کلیج‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کلمهر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمهر – کلیج‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ذکریاکلا – رسبرم

رشته های علمی کاربردی واحد ذکریاکلا – رسبرم رشته های علمی کاربردی واحد ذکریاکلا – رسبرم   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ذکریاکلا – رسبرم   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ذکریاکلا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ذکریاکلا – رسبرم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ذکریاکلا – رسبرم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ذکریاکلا – رسبرم: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ذکریاکلا – رسبرمتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد لرگ‌دشت – لوسر

رشته های علمی کاربردی واحد لرگ‌دشت – لوسر رشته های علمی کاربردی واحد لرگ‌دشت – لوسر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لرگ‌دشت – لوسر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد لرگ‌دشت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لرگ‌دشت – لوسر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لرگ‌دشت – لوسر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لرگ‌دشت – لوسر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لرگ‌دشت – لوسرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بامسی – بزشی‌محله

رشته های علمی کاربردی واحد بامسی – بزشی‌محله رشته های علمی کاربردی واحد بامسی – بزشی‌محله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بامسی – بزشی‌محله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بامسی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بامسی – بزشی‌محله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بامسی – بزشی‌محله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بامسی – بزشی‌محله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بامسی – بزشی‌محلهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد محمدحسین‌آباد – مرادچال

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد محمدحسین‌آباد – مرادچال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد محمدحسین‌آباد – مرادچال: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد محمدحسین‌آباد – مرادچالتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد محمدحسین‌آباد – مرادچال

رشته های علمی کاربردی واحد محمدحسین‌آباد – مرادچال رشته های علمی کاربردی واحد محمدحسین‌آباد – مرادچال   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد محمدحسین‌آباد – مرادچال   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد محمدحسین‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اکبرآباد چالوس – امام‌رود

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اکبرآباد چالوس – امام‌رود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اکبرآباد چالوس – امام‌رود: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اکبرآباد چالوس – امام‌رودتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اکبرآباد چالوس – امام‌رود

رشته های علمی کاربردی واحد اکبرآباد چالوس – امام‌رود رشته های علمی کاربردی واحد اکبرآباد چالوس – امام‌رود   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اکبرآباد چالوس – امام‌رود   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شکارپشته – شیرج‌خیل

رشته های علمی کاربردی واحد شکارپشته – شیرج‌خیل رشته های علمی کاربردی واحد شکارپشته – شیرج‌خیل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شکارپشته – شیرج‌خیل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد شکارپشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شکارپشته – شیرج‌خیل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شکارپشته – شیرج‌خیل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شکارپشته – شیرج‌خیل: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شکارپشته – شیرج‌خیلتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زروج‌محله – زمین‌بن

رشته های علمی کاربردی واحد زروج‌محله – زمین‌بن رشته های علمی کاربردی واحد زروج‌محله – زمین‌بن   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زروج‌محله – زمین‌بن   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد زروج‌محله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زروج‌محله – زمین‌بن

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زروج‌محله – زمین‌بن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زروج‌محله – زمین‌بن: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زروج‌محله – زمین‌بنتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد لله‌مرز – لمرد

رشته های علمی کاربردی واحد لله‌مرز – لمرد رشته های علمی کاربردی واحد لله‌مرز – لمرد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لله‌مرز – لمرد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد لله‌مرز ...

بیشتر بخوانید »