خانه / علمی کاربردی

علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد روکوان – ریسانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد روکوان – ریسانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد روکوان – ریسانی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد روکوان – ریسانیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد روکوان – ریسانی

رشته های علمی کاربردی واحد روکوان – ریسانی رشته های علمی کاربردی واحد روکوان – ریسانی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد روکوان – ریسانی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد روکوان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بی‌نهر علیا – پشت‌تپهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه

رشته های علمی کاربردی واحد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه رشته های علمی کاربردی واحد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوگل‌آباد – حوض سیدمرادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد

رشته های علمی کاربردی واحد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد رشته های علمی کاربردی واحد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پالنگان – پنیران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پالنگان – پنیران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پالنگان – پنیران: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پالنگان – پنیرانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پالنگان – پنیران

رشته های علمی کاربردی واحد پالنگان – پنیران رشته های علمی کاربردی واحد پالنگان – پنیران   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پالنگان – پنیران   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پالنگان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنندج – سواریان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنندج – سواریان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنندج – سواریان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنندج – سواریانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سنندج – سواریان

رشته های علمی کاربردی واحد سنندج – سواریان رشته های علمی کاربردی واحد سنندج – سواریان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سنندج – سواریان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سنندج ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نشکاش – نیزل

رشته های علمی کاربردی واحد نشکاش – نیزل رشته های علمی کاربردی واحد نشکاش – نیزل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نشکاش – نیزل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد نشکاش ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نشکاش – نیزل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نشکاش – نیزل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نشکاش – نیزل: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نشکاش – نیزلتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برده‌رش کوچک – بلچه‌سور

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برده‌رش کوچک – بلچه‌سور ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برده‌رش کوچک – بلچه‌سور: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برده‌رش کوچک – بلچه‌سورتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد برده‌رش کوچک – بلچه‌سور

رشته های علمی کاربردی واحد برده‌رش کوچک – بلچه‌سور رشته های علمی کاربردی واحد برده‌رش کوچک – بلچه‌سور   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد برده‌رش کوچک – بلچه‌سور   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بای تمر – برمه تپه

رشته های علمی کاربردی واحد بای تمر – برمه تپه رشته های علمی کاربردی واحد بای تمر – برمه تپه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بای تمر – برمه تپه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بای تمر – برمه تپه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بای تمر – برمه تپه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بای تمر – برمه تپه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بای تمر – برمه تپهتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بیساران – پایگلان

رشته های علمی کاربردی واحد بیساران – پایگلان رشته های علمی کاربردی واحد بیساران – پایگلان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بیساران – پایگلان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بیساران ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیساران – پایگلان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیساران – پایگلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیساران – پایگلان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیساران – پایگلانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد که کوسان – کیله کبود

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد که کوسان – کیله کبود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد که کوسان – کیله کبود: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد که کوسان – کیله کبودتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد که کوسان – کیله کبود

رشته های علمی کاربردی واحد که کوسان – کیله کبود رشته های علمی کاربردی واحد که کوسان – کیله کبود   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد که کوسان – کیله کبود   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میمون‌آباد – ناوگران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میمون‌آباد – ناوگران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میمون‌آباد – ناوگران: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میمون‌آباد – ناوگرانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »