خانه / علمی کاربردی

علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا رشته های علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

رشته های علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو رشته های علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلوتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر

رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر رشته های علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پیراقوم – پیرالقیر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پیراقوم ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیراقوم – پیرالقیرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس

رشته های علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس رشته های علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زیوه قوره – سالوس  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیوه قوره – سالوس تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان

رشته های علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان رشته های علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اشکوتان – اشی گلان  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اشکوتان – اشی گلان تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد

رشته های علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد رشته های علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سنجیلیک – سودین آباد  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنجیلیک – سودین آباد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه

رشته های علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه رشته های علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد انگمان – انگنه  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد انگمان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انگمان – انگنه تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سالارآباد – سرمه لو

رشته های علمی کاربردی واحد سالارآباد – سرمه لو رشته های علمی کاربردی واحد سالارآباد – سرمه لو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سالارآباد – سرمه لو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سالارآباد – سرمه لو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سالارآباد – سرمه لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سالارآباد – سرمه لو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سالارآباد – سرمه لو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آلماچوان – آهق  

رشته های علمی کاربردی واحد آلماچوان – آهق رشته های علمی کاربردی واحد آلماچوان – آهق    : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آلماچوان – آهق    دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آلماچوان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آلماچوان – آهق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آلماچوان – آهق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آلماچوان – آهق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آلماچوان – آهق تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد رودقات – زیناب

رشته های علمی کاربردی واحد رودقات – زیناب رشته های علمی کاربردی واحد رودقات – زیناب   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد رودقات – زیناب   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد رودقات ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رودقات – زیناب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رودقات – زیناب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رودقات – زیناب: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رودقات – زینابتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اله حق – امام چای

رشته های علمی کاربردی واحد اله حق – امام چای رشته های علمی کاربردی واحد اله حق – امام چای : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اله حق – امام چای دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »