خانه / دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اوجغاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا دوره های بدون کنکور واحد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اوجغاز ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو دوره های بدون کنکور واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اوصالوی الله‌وردی‌خان – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیراقوم – پیرالقیر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیراقوم – پیرالقیر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیراقوم – پیرالقیر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پیراقوم – پیرالقیر  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیراقوم – پیرالقیر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیراقوم – پیرالقیر دوره های بدون کنکور واحد پیراقوم – پیرالقیردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد پیراقوم – پیرالقیردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیوه قوره – سالوس

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیوه قوره – سالوس ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیوه قوره – سالوس : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد زیوه قوره – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیوه قوره – سالوس

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیوه قوره – سالوس دوره های بدون کنکور واحد زیوه قوره – سالوس دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد زیوه قوره ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اشکوتان – اشی گلان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اشکوتان – اشی گلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اشکوتان – اشی گلان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اشکوتان – اشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اشکوتان – اشی گلان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اشکوتان – اشی گلان دوره های بدون کنکور واحد اشکوتان – اشی گلان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اشکوتان – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنجیلیک – سودین آباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنجیلیک – سودین آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنجیلیک – سودین آباد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سنجیلیک – سودین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنجیلیک – سودین آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنجیلیک – سودین آباد دوره های بدون کنکور واحد سنجیلیک – سودین آباد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سنجیلیک – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انگمان – انگنه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انگمان – انگنه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انگمان – انگنه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد انگمان – انگنه به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انگمان – انگنه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انگمان – انگنه دوره های بدون کنکور واحد انگمان – انگنه دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد انگمان – انگنه دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سالارآباد – سرمه لو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سالارآباد – سرمه لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سالارآباد – سرمه لو : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سالارآباد – سرمه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سالارآباد – سرمه لو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سالارآباد – سرمه لو دوره های بدون کنکور واحد سالارآباد – سرمه لو دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سالارآباد – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلماچوان – آهق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلماچوان – آهق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلماچوان – آهق   : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آلماچوان – آهق   به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلماچوان – آهق  

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلماچوان – آهق   دوره های بدون کنکور واحد آلماچوان – آهق دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد آلماچوان – آهق ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودقات – زیناب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودقات – زیناب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودقات – زیناب  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد رودقات – زیناب  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودقات – زیناب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودقات – زیناب دوره های بدون کنکور واحد رودقات – زینابدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد رودقات – زینابدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اله حق – امام چای

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اله حق – امام چای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اله حق – امام چای : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اله ...

بیشتر بخوانید »